Tips andre om denne siden
Sponsorer

Hufos holdning til aktiv dødshjelp

Vi vil her kort oppsummere grunnlaget for vår tilnærming til debatten.

I stedet for å diskutere aktiv dødshjelp (eutanasi og assistert selvmord) i seg selv, er det nødvendig å sette fokus på det som legger grobunn for at vi i det hele tatt har en slik problemstilling. Det må oppfattes som brist i utøvelsen av det samfunnsansvar som ligger i å ta vare på våre medmennesker, uansett livssituasjon, når mennesker ønsker å avslutte sine liv gjennom aktiv dødshjelp. Dette er spesielt sentralt i de tilfeller hvor det ikke er medisinske årsaker som ligger til grunn. Når det gjelder sykdom og smerter, så er frykten gjerne ubegrunnet, da vitenskapen omkring smertelindring er kommet langt. Ofte er ønsket om å ikke være til last for familie, slekt og venner et argument, men da er vi tilbake til brist i samfunnsansvar og medmenneskelighet.

Det er særlig unge mennesker som er positive til aktiv dødshjelp. Det er dermed nærliggende å anta at det gjerne er mennesker uten nevneverdig livserfaring og kontakt med det aktuelle spørsmålet som ønsker et slikt tilbud. Det viser seg at når disse menneskene selv senere i livet havner i en reell situasjon hvor temaet omkring aktiv dødshjelp gjør seg spesielt gjeldende, så endrer de ofte holdning.

Det må også vektlegges at mange som har tatt stilling til spørsmålet, faktisk ikke har greid å skille mellom aktiv dødshjelp og det å avslutte eller ikke iverksette behandling mot livets slutt. I etiske regler for leger heter det: "Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.".

En del av de som går inn for aktiv dødshjelp, vil sikre seg mot utglidning ved at bare de som er mentalt helt klare, og som har et vedvarende dødsønske over lengre tid, skal få anledning til å motta dødshjelp. Det er et paradoks at noe som i dette argumentet skal være en menneskerettighet, begrenses til de mennesker som i utgangspunktet er de sterkeste, mens de svake i samfunnet ikke skal ha den samme retten.

Vi vil også trekke inn et argument som ofte går igjen, nemlig individers selvbestemmelsesrett. Selvbestemmelse innebærer for mange retten og muligheten til å kunne avslutte ens liv. Det handler i så måte om frihet, men det er her viktig å huske på at et individs frihet kan sies å slutte der den nestes frihet starter.

Dersom man velger å akseptere aktiv dødshjelp, kommer man straks innpå området omkring menneskeverd og samfunnets definisjon av dette. Man blir tvunget til å definere hva som er et verdig liv, og hvilke kriterier som skal gjelde for å innfri krav til aktiv dødshjelp. Det kan nok diskuteres hvorvidt et samfunn uttrykker medmenneskelighet, når det er i stand til å strengt definere hva som er et verdig liv.

Begrepet verdighet, og uttrykkene "verdig liv" og "verdig død", kan i beste fall omtales som upresise. Når man som forkjemper for eutanasi velger å definere arbeidet som en kamp for en verdig død, vil nok mange si at dette er å balansere på kanten av ufin retorikk. For hvem kan vel argumentere mot dette? På den annen side kan man godt argumentere for en "verdig død", uten å bringe eutanasi på banen. Og her er vi da tilbake til samfunnets ansvar omkring medmenneskelighet og omsorg. Med sterkere fokus på hospice-filosofi og palliativ omsorg, bør det gis grunnlag for at de fleste kan få en såkalt sømmelig avslutning på livet.

Hufo ønsker ikke å ta stilling til aktiv dødshjelp i seg selv, men heller arbeide med samfunnsforhold på en slik måte at færrest mulig av våre medmennesker skal behøve å oppleve denne problemstillingen.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert søndag 7. desember 2014

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Han spolerte hele sitt jordiske ettermæle med et sitat av en dikter. Knut Hamsun