Tips andre om denne siden
Sponsorer
Grunnlag og formål

I våre vedtekter står det bl.a. at Hufo er fundamentert i menneskerettigheter, slik de fremkommer gjennom Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Hufo skal arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uansett kjønn, seksuell legning, rase, religion, livssyn eller kulturelle holdninger. Dette gjennom å være en verdigransker, verdiformidler, interesseorganisasjon og "vaktbikkje".

Hufos miljøengasjement innebærer en forståelse av at man ikke kan få til en forsvarlig utvikling og bedre de ressurssvake gruppenes levekår uten å ha et aktivt forhold til spørsmål om forurensning, et levedyktig naturmiljø og en god naturressursforvaltning.
Myndighetene og private aktører fatter viktige avgjørelser som innebærer verdivalg. Slike beslutninger legger premissene for samfunnsutviklingen på områder som er i kjernen av det Hufo er opptatt av. Vi jobber for at disse aktørene skal reflektere over og prioritere de verdiene Hufo representerer. Selv om dette er selvfølgelige verdier for mange, så oppleves de ikke nødvendigvis som selvfølgelige for alle. Jo flere medlemmer, desto større tyngde ligger i utøvelsen av vår virksomhet. Det finnes et mangfold av institusjoner som med våkent og kritisk blikk gransker myndighetenes ulike forhold. Det er nettopp dette mangfoldet som sørger for at så stor del som mulig av befolkningens ulike interessefokus blir ivaretatt.

Gjennom vår rolle og oppgave som "vaktbikkje", krever vi av våre politiske folkevalgte at menneskerettigheter blir ivaretatt både i nasjonal og internasjonal politikk. Som medlemmer i et moderne og demokratisk samfunn, er vi pliktige til å sørge for at vi ikke havner i en situasjon hvor vi i ren selvtilfredshet og ensidighet stilltiende aksepterer undertrykkelse av våre medmennesker, være seg lokalt eller globalt. For å kunne ta avstand fra unnfallenhet trengs det et klima med institusjoner som garanterer for det frie ord.

I et naivt øyeblikk kan veien være kort til å stille seg selv spørsmålet: Hva skal vi med menneskerettigheter her i Norge, hvor vi har det så bra? Norge blir kritisert av FN-organer for klare brudd på menneskerettighetene hvert eneste år. Temaene som går igjen gjelder varetektsfengsling, minoriteters rettigheter, flyktningpolitikk, rasediskriminering, religionsfrihet og barnevern. Til tross for at vi har våre svin på skogen her hjemme, så har Norge et betydelig engasjement og ansvar for å styrke både menneskerettigheter og demokrati i andre land.

Videre må vi innse at det norske samfunnets tilstand er knyttet til ulike samfunnsklima utenfor våre landegrenser. Der kan vold og undertrykkelse noen ganger skyldes myndighetene selv, men som oftest er det myndighetenes manglende tilstedeværelse som er årsak. Myndigheter begår overgrep mot sitt eget folk, og ulike befolkningsgrupper begår overgrep mot hverandre. Store deler av folkemengder er nærmest utestengt fra offentlig og politisk liv, og lovgivningen legitimerer diskriminering på grunnlag av bl.a. kjønn, etnisitet og livssyn.

Tvil og intellektuell resonnering er gjerne spiren til å erverve seg kunnskap. I samfunn der tvil blir slått ned på og straffet, ikke nødvendigvis alltid direkte og umiddelbart av omgivelsene, men så i alle fall i en religiøs kontekst, kan ikke mennesket utvikle kunnskap. Dette resulterer i en åndelig floke og et patologisk samfunn. Som et gissel av religionen utvikles noe som må kunne sies å ligne på Stockholmsyndromet. For disse folkegruppene er det utelukket å søke forklaringer på samfunnets elendighet i en selv. Da er veien kort til å legge skylden på samfunn utenfor ens eget.

Institusjoner som Hufo må derfor jobbe for at "tvilere" skal få utøve sin rett til åndelig frihet og til å formidle sin tvil til andre.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert lørdag 4. mai 2013

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
I vennskap som i kjærlighet er man ofte lykkeligere gjennom de ting man er uvitende om, enn gjennom dem man kjenner til. François de La Rochefoucauld