Tips andre om denne siden
Sponsorer
Humanisme

Humanistforbundet er et breddeforbund for alle humanister, med særlig fokus på det vi har valg å definere som "sosialhumanisme".

Sosialhumanisme er et begrep som betegner den sosialfilosofi og ideologi som danner grunnlaget for HUFO som organisasjon. Innen tenkningens historie skiller denne retningen seg fra den mer tradisjonelle humanistiske praksis ved at det settes tydeligere fokus på mennesket som samfunnsindivid.

I sosialhumanismen anses det at det enkelte individs velferd og trygghet er knyttet til et sosialt system. Dette er et sosiologisk perspektiv, og innebærer at man i egenskap av sin plass i en gruppe virker til det beste for denne. Dette solidaritetsaspektet gjelder også mellom grupper, samfunn og nasjoner.

Satt opp mot andre retninger det er nærliggende å sammenligne sosialhumanismen med, så er det naturlig å se sosialhumanismen som en mer sosiologisk og formålstjenlig retning.

Sosialhumanismens hovedmål er det enkelte individs velferd i et inkluderende samfunn. Denne velferden inkluderer forestillingen om frihet, likestilling, toleranse, sosial rettferdighet og et økologisk og materielt grunnlag for utvikling av kultur.

Sosialhumanismens prinsipper veiledes av bestemte teoretiske antakelser: (1) at det enkelte individ er et produkt av arv og miljø, (2) at det eksisterer som et samspill av sosiale forhold, (3) at menneskets utvikling hviler på og realiseres innenfor visse sosiale forutsetninger og (4) at sosiale forutsetninger avhenger av et økologisk og materielt grunnlag og fellesskapets tilgang til og nyttiggjøring av dette.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert torsdag 23. mai 2013

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Vennskap er uendelig mye bedre enn vennlighet. Marcus Tullius Cicero