Tips andre om denne siden
Sponsorer
Humanistforbundets miljøprofil

Humanistforbundets engasjement for miljø baserer seg på den brede kunnskapen og dokumentasjonen som i dag foreligger. Dette inkluderer det vi i dag vet om menneskeskapte klimaendringer og tilhørende miljøproblemer (se blant annet hva FN-sambandet skriver om miljø og klima: "Hvorfor endrer klimaet seg?"). Humanistforbundet vektlegger at vi har et individuelt og samfunnsmessig ansvar for å leve i pakt med naturens ressurser og tåleevne.


Humanisme og hensyn til miljø

Vår humanistiske plattform rommer et engasjement for naturen og en erkjennelse av at vi som mennesker er avhengige av økosystemer og de livsviktige grunnlag de gir oss, som ren luft, vann og mat. Humanismen dreier seg i hovedsak om menneskeverd, moral, fornuft og forståelse, og vi mener at en helhetlig humanisme også har en iboende respekt for miljø så vel som samfunn. Med et økosofisk utgangspunkt arbeider vi ut fra en helhetlig forståelse basert på sammenhengen mellom natur, kultur og menneske. Humanistforbundets verdigrunnlag innebærer et aktivt engasjement for bærekraftig utvikling, med en rekke fokusområder som for eksempel miljø og samfunn, folkehelse, dyrevelferd og bærekraftig forvaltning av naturressurser, både lokalt og globalt.

En av Humanistforbundets kjerneverdier er at vi som menneske konstrueres og endrer oss selv og hverandre gjennom sosialt samspill. Disse kontinuerlige prosessene kan gi både positive og negative virkninger. Vi må derfor være vårt ansvar bevisst, både som enkeltmenneske og som samfunn. Våre handlinger må være i samsvar med våre holdninger - og for å ta opp kampen mot videre natur- og miljøødeleggelser må det satses på kunnskapsutvikling og formidling.

Humanistforbundet vil jobbe for å spre kunnskap og informasjon og å heve refleksjonsnivået rundt disse temaene. Dette er en sentral del av vårt arbeid for å videreutvikle, utrede og formidle ulike verdi- og livssynsspørsmål. Humanistforbundet var med i kampanjen "Klimavalg 2013".


Solidaritet og menneskerettigheter

Et verdisyn basert på solidaritet og likeverd krever at globale utfordringer tas på alvor og det må erkjennes at våre handlinger har ringvirkninger i tid og i rom. Fattige er de mest sårbare overfor klimaendringer og ekstreme hendelser, og de mangler de samfunnsmessige sikkerhetsnett som vi nyter godt av her hjemme. Slik vil miljøødeleggelser opprettholde og forverre allerede eksisterende ulikheter mellom fattig og rik.

Vi må anerkjenne at vårt velferdsgrunnlag er knyttet til forhold utenfor våre landegrenser, og dermed er det også nødvendig å bidra til utvikling utenfor våre egne grenser. Ved å gi bistand i form av klimatilpasning og bærekraftig utvikling vil man kunne forebygge katastrofer og minske ødeleggelser, og slik unngå at mennesker drives på flukt som følge av klimaendringer.

Samtidig som de fleste i Norge har et forbruk som langt overstiger det nødvendige, lever over en milliard mennesker på under 1 dollar dagen (UNDP: "Poverty reduction") og hvert sjuende menneske går sulten til sengs hver kveld. Overforbruk virker destruktivt på miljøet da produksjon og transport av varer krever mye energi og ressurser som kunne blitt utnyttet til å dekke grunnleggende behov for fattige. Dette belyser en sammenheng mellom fattigdomsproblemet og miljøødeleggelser som bidrar til å opprettholde global skeivfordeling og til å forverre situasjonen for allerede sårbare mennesker (Globalis: "Fattige rammes hardest").

Å ta hensyn til miljø handler også om omtanke for fremtidige generasjoner. Vi står ovenfor en rekke valg i dag som vil forme de forhold våre etterkommere skal leve under. Dette krever at vi tør å tenke innovativt, blant annet rundt hvordan vi organiserer økonomiske og politiske strukturer. Det må legges til rette for at vi i langt større grad utnytter fornybare ressurser og slik bidrar til et bærekraftig samfunn. Bærekraftig utvikling handler om å sikre grunnleggende sosial rettferdighet og overlevelse. Det er et felles moralsk ansvar å ta vare på vårt nåværende og fremtidige livsgrunnlag.

Menneskerettighetserklæringen er et sentralt punkt i Humanistforbundets verdiplattform. Erklæringen er basert på tanken om at mennesket har en iboende verdighet - menneskeverd. Det blir stadig tydeligere at miljøødeleggelser og klimaendringer truer menneskeverd - for eksempel ved at folks livsgrunnlag og inntektskilder forsvinner, eller ved at folk ikke får ta del i beslutningsprosesser angående forvaltning av naturressurser. Dette gjør at vi ser det som en viktig oppgave å arbeide for en grundig og reflektert miljødebatt, og at det aktivt arbeides på personlig og politisk plan for å bedre håndtering og tilpassing til utfordringer knyttet til miljø.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert tirsdag 14. januar 2014

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Venskab forynges, når den ældes. Johanne Luise Heiberg