Vilkår for bruk av nettsted

Vennligst les disse vilkår og betingelser nøye før du gjør bruk av Hufo sitt nettsted. Ved å bruke dette nettstedet godkjenner du disse vilkår. Om du ikke er enig i vilkårene, ber vi deg om ikke å benytte dette nettstedet. Vilkårene vedrørende dine rettigheter og forpliktelser omfatter viktige ansvarsfraskrivelser og bestemmelser om lovvalg og vern. Du bes om å lese dette nøye.

Eiendomsrett
Nettstedet eies og drives av Hufo (heretter kalt Hufo), en livssynsorganisasjon registrert i henhold til norsk lov, med hovedkvarter i Oslo, Norge.

Brukerlisens 
Hufo tillater deg å skrive ut eller laste ned det materiale som vises på dette nettstedet til ditt eget personlige og ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du sørger for at alle påbud og forbud vedrørende opphavsrett, varemerke og annen eiendomsrett respekteres. Du kan ikke uten skriftlig tillatelse fra Hufo på noen måte kopiere, reprodusere, videresende, distribuere eller på annen måte videreformidle innhold fra dette nettstedet, herunder tekst, bilder, lyd og video, til offentlige eller kommersielle formål. Innholdet på dette nettstedet må heller ikke plasseres på et nettsted tilhørende tredje part (forbud mot "framing"). Bruk av dette nettstedet er ensbetydende med din godkjennelse og aksept, uten endring av forbudene, vilkårene og betingelsene som er fremsatt. Videre garanterer du ved bruk av dette nettstedet, at du på ingen måte vil benytte det til formål som er rettsstridig, umoralsk eller for øvrig forbudt i henhold til disse vilkårene.

Brukerinformasjon
Bortsett fra formalia tilknyttet medlemskap og vigsel, vil enhver form for informasjon eller materiale som du måtte sende til nettstedet via e-post eller på annen elektronisk måte, være og vil bli behandlet som ikke-fortrolig og ikke-opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er forbudt i enhver form å sende eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller på annen måte lovstridende materiale til/fra dette nettstedet.

Lenker til og fra andre nettsteder 
Hufo kan fritt lage hyperlenker til tredjeparts nettsted. Hufo har ingen kontroll over de lenkede nettstedene, og Hufo er på ingen måte ansvarlig for innholdet på et lenket nettsted, eller et nettsted lenket til et lenket nettsted. Hufo gir ingen form for godkjennelse av firmaer eller produkter til hvilke det opprettes hyperlenker, og Hufo forbeholder seg rett til å anføre dette på sitt nettsted. Hufo forbeholder seg ensidig retten til når som helst å slette en hvilken som helst lenke, eller et hvilket som helst lenket program. Dersom du ønsker å besøke noen av tredjeparts nettsteder som er lenket til dette nettstedet, skjer dette på eget ansvar. Tredjepart må kunne lage hyperlenker til startsiden på dette nettstedet. Lenker til underliggende sider må kun skje etter skriftlig godkjennelse fra Hufo.

Innhold 
Hufo legger arbeid i opprettelse og vedlikehold av dette nettstedet, og at innholdet er korrekte og ajourførte. Innholdet på dette nettstedet er utsatt for endringer uten forutgående varsel. Hufo garanterer derfor ikke at innholdet er korrekt og ajourført til enhver tid. Besøkende på dette nettstedet aksepterer at Hufo er fritatt for ethvert ansvar for nettstedets innhold og programvare. 

Immaterielle rettigheter
Dette nettstedet, inkludert tekster, layout, tegninger, databaser o.a., er beskyttet av copyright, og av de rettigheter som innehas av nettstedets produsent. Visse navn, merker og logoer på nettstedet er beskyttede varemerker. Ingenting på dette nettstedet må tolkes som en lisensrett eller annen rett til å bruke et varemerke uten skriftlig tillatelse fra Hufo, eller fra tredjepart som eventuelt måtte eie et varemerke som vises på dette nettstedet. Enhver form for kopiering, bearbeiding, oversettelse, modifikasjon og enhver bruk av hele eller deler av dette nettstedet eller dens beskyttede elementer i enhver form og på enhver måte, er forbudt.

Databeskyttelse 
Hufo forbeholder seg retten til å samle inn og bruke informasjon om atferden til brukerne av dette nettstedet til statistiske og markedsføringsrelaterte formål. Brukere av nettstedet har rett til å motsette seg anvendelsen av egne data til markedsføringsrelaterte formål, og har rett til å få adgang til personlige data, samt rette slike data.

Ansvar
Besøk på dette nettstedet foregår på eget ansvar. Hufo garanterer ikke at programvare som benyttes på dette nettstedet, informasjon, on-line applikasjoner eller noe annen service tilbudt ved hjelp av dette nettstedet er feilfrie, eller at bruk vil skje uten avbrytelser. Hufo fraskriver seg alt ansvar for dette, herunder for eksempel nøyaktighet, stand, salgbarhet og egnethet til bestemte formål. Hufo er på ingen måte ansvarlig for noen form for tap av fortjeneste, inntekter, eller noen form for indirekte skader, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med dette nettstedet, eller ved bruk av noen av de ytelser som anføres på dette nettstedet. 

Ansvarsfraskrivelse
Alt materiale og innhold på dette nettstedet stilles til rådighet "som vist" uten noen uttrykkelig eller stilltiende garanti av noen art, herunder garanti for at en vare er salgbar, uten krenkelse av noens immaterialrett eller egnethet til noe bestemt formål. Det påhviler i intet tilfelle Hufo noen erstatningsplikt for skader av noen art (herunder for eksempel avansetap, driftstap, tap av informasjon), som oppstår ved bruk av eller manglende evne til å bruke materialet. Dette gjelder selv om Hufo måtte være underrettet om muligheten for slik erstatningsplikt. Da visse rettssystemer forbyr utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader og/eller hendelige skader, er det mulig at ovenstående begrensning ikke gjelder for deg. Videre garanterer ikke Hufo at informasjon er korrekt eller fullstendig under lenkede nettsteder som er blitt stillet til rådighet av tredjepart. 

Oppdateringer 
Hufo forbeholder seg ensidig rett til når som helst å oppdatere, omforme og endre sin "Vilkår for bruk av nettsted". Alle slike oppdateringer, omforminger og endringer er bindende for alle brukere og lesere av dette nettstedet, og vil bli bekjentgjort her.

Lisenser på programvare
Brukere av dette nettstedet har ingen rettigheter til eiendomsrettslig beskyttet programvare med tilhørende dokumentasjon eller øvrige tilføyelser eller endringer som måtte være stillet til brukerens rådighet for at han/hun kan få adgang til bestemte områder på nettstedet. Brukere av nettstedet må ikke overdra eller overføre noen lisensrett som Hufo har overdratt han/henne, og ethvert forsøk på å overdra eller overføre en slik lisens til tredjepart vil være ugyldig. Brukere av dette nettstedet må ikke på annet vis kopiere, distribuere, endre, omkonstruere eller fremstille avledede produkter av slik programvare. 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert lørdag 4. mai 2013