Spørsmål & Svar

Hufo - Inkluderende humanisme i Norge

Lurer du på noe om Hufo?

Hufo arbeider for å fremme humanistiske verdier og for å tilby seremonier til alle livets faser.

Vi er en humanistisk livssynsorganisasjon for ateister, agnostikere og religiøse – hos oss er det plass til ALLE humanister.

Kunnskap og samhold er veien til et bedre samfunn – et samfunn med toleranse, solidaritet og sosial rettferdighet.

Gjennom medlemskap uttrykker du sympati med det verdisyn og det arbeid Hufo står for. Desto større organisasjonen vokser seg, desto større gjennomslagskraft har vi når det er aktuelt å hevde ditt verdisyn overfor myndigheter, organisasjoner og industri.

Vi har to kategorier for medlemskap. Vanlig medlem, for deg som ikke er medlem av annet tros- eller livssynssamfunn. Dette er gratis. Støttemedlem, for deg som er medlem av annet tros- eller livssynssamfunn. Støttemedlemmer betaler årskontingent. Mer om medlemskap kan du lese HER.

Kimen til Hufo oppstod på slutten av 90-tallet i universitetsmiljøet i Oslo. Initiativtagerne ønsket å demonstrere misnøye med det kunstige skillet mellom tros- og livssynssamfunn. Dette ble uttrykt gjennom etableringen av «Trossamfunnet Selv». Dette var i utgangspunktet en ironisering og provokasjon, men dannet hurtig arena for en nyansert debatt og bevisstgjøring omkring livssyn og verdier. Dette forumet for refleksjon og diskusjon vekket etter hvert også interesse utover i samfunnet. Det ble da bestemt at forumets verdigrunnlag skulle ligge til grunn for etableringen av en ny livssynsorganisasjon.

I motsetning til det «klassiske» humanistiske verdisyn, der de vesentlige verdier knyttes til enkeltmennesker, er det sosialhumanistiske verdisyn i større grad opptatt av individet som del i sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og andre kulturelle ytringer. Som for øvrig humanisme er det sentrale selve mennesket, dets velverd og dets verdier, men i motsetning til den mer konvensjonelle hedonistiske tilnærmingen representerer sosialhumanismen altså et mer sosiologisk verdisyn.

Sekretariatet består av 2,5 stillinger. Hovedvekten av arbeidet i Hufo utføres av frivillige. Vi ber derfor om forståelse for at våre telefoner ikke er døgnbemannede, og at det kan gå en dag eller to før du får svar på e-post.

Behovet for å feire livets ulike faser er sosialt og kulturelt betinget. Denne tradisjonen kan ikke ses som kirkens eiendom, men heller en naturlig del av ethvert livssyn, være seg religiøst eller ikke. De kulturtradisjonelle kreftene tilknyttet dette er sterke, og ikke sjelden føler folk seg «tvunget» til å gjennomføre feiringen i en religiøs kontekst som rett og slett strider mot deres personlige verdigrunnlag. Vi yter derfor bistand i disse seremoniene for at det skal eksistere et folkelig alternativ i den humanistiske ånd om at mennesket står i sentrum.

For å kunne være et folkelig vigselstilbud, så har vi ingen andre restriksjoner iht. seremoniens innhold enn at norske lover og regler må følges. Dette i motsetning til enkelte andre livssynssamfunn som ikke tillater innslag av religiøs karakter eller at seremonien avholdes på eller i nærheten av «religiøs» grunn. Slike restriksjoner kan bli problematiske der brudepar ønsker at begge deres ulike livssyn skal få komme til uttrykk. For oss er kjærligheten og institusjonen vielse viktigst som den samfunnsbyggende funksjonen det har. Derfor får par som velger oss frie tøyler til å konstruere sin drømmeseremoni.

Hufo har gravlundsareal på Grefsen i Oslo.

Hufo er en liten organisasjon, men har en god vekst på 30% årlig. Vi passerte i 2017 3000 medlemmer.

Hufo mottar offentlige tilskudd i henhold til antall medlemmer.

Vi har tidligere vært usikre på om dette er en akseptabel praksis. Et argument mot dette kan være det at barn i utgangspunktet slett ikke har noe eget livssyn, og er det da riktig at valget skal foretas av de voksne? På den annen side så vokser barn opp i en familie med et verdigrunnlag som oppdragelsen tuftes på. Så lenge foreldrene står inne for vårt verdigrunnlag, så vil et familiært medlemskap ikke gjenspeile annet enn de allerede eksisterende båndene i familien. Vi har derfor besluttet at foreldre som allerede er medlemmer skal få muligheten til å melde inn sine små.

Hufo jobber for et sekulært Norge. Vår relasjon til religion er at det er mulig å utøve saklig religionskritikk på den ene siden og samtidig utvise respekt og samarbeidsvilje på den andre. Vi mener at humanisme ikke er ensbetydende med ateisme og at både ateister, agnostikere og religiøse kan definere seg som humanister.

Retten til abort er en naturlig følge av at kvinnen har selvråderett over egen kropp.

Sosialhumanisme er basert på menneskerettigheter og omtanke for mennesket. Sosialhumanisme er en sosialfilosofi der man innser at en ikke kan få til en forsvarlig utvikling og bedre de ressurssvake gruppenes levekår uten å ha et aktivt forhold til spørsmål om forurensning, et levedyktig naturmiljø og en god naturressursforvaltning.

Ja, Hufo er registrert i Frivillighetsregisteret og videre tilknyttet Grasrotandelen. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til Hufo.

På engelsk heter forbundet «Norwegian National Humanist Organization»