Tips andre om denne siden
Sponsorer

RESULTATREGNSKAP

2014

2013

2012

2011

2010

Valutakode

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

Sum salgsinntekter

0

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 429

934

672

486

300

Sum driftsinntekter

1 429

934

672

486

300

Vareforbruk

0

0

0

0

0

Beholdningsendring

0

0

0

0

0

Lønnskostnader

812

482

274

70

0

Ordinære avskrivninger

0

0

0

0

0

Nedskrivning

-

-

-

-

-

Andre driftskostnader

295

363

246

171

198

Driftsresultat

323

89

152

245

102

Sum finansinntekter

12

1

1

0

0

Nedskrivning fin. anleggsmidler

-

-

-

-

-

Sum finanskostnader

0

0

0

0

0

Resultat før skatt

335

90

152

245

102

Sum skatt

0

0

0

0

0

Ordinært resultat

335

90

152

245

102

Ekstraordinære inntekter

-

-

-

-

-

Ekstraordinære kostnader

-

-

-

-

-

Skatt ekstraordinært

0

0

0

0

0

Årsresultat

335

90

152

245

102

Utbytte

-

-

-

-

-

Konsernbidrag

-

-

-

-

-

BALANSEREGNSKAP

2014

2013

2012

2011

2010

Valutakode

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

Goodwill

-

-

-

-

-

Sum anleggsmidler

0

0

0

0

0

Tomter, bygninger og annen fast eiend

-

-

-

-

-

Maskiner/anlegg/biler

-

-

-

-

-

Driftsløsøre/ inventar/ verktøy

-

-

-

-

-

Sum varige driftsmidler

0

0

0

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

Sum varelager

0

0

0

0

0

Kundefordringer

-

0

2

-

-

Sum fordringer

6

6

7

0

0

Sum investeringer

0

0

0

0

0

Kasse/Bank/Post

1 087

720

610

442

192

Sum omløpsmidler

1 093

726

617

442

192

Sum eiendeler

1 093

726

617

442

192

Aksje/selskapskapital

-

-

-

-

-

Sum innskutt egenkapital

0

0

0

0

0

Sum opptjent egenkapital

1 006

671

581

428

192

Sum egenkapital

1 006

671

581

428

192

Sum avsetninger til forpliktelser

0

0

0

0

0

Pant/gjeld til kredittinstitusjoner

-

-

-

-

-

Langsiktig konserngjeld

-

-

-

-

-

Ansvarlig lån

-

-

-

-

-

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

0

Leverandør gjeld

0

10

-

-

-

Skyldig offentlige avgifter

9

45

37

-

-

Utbytte

-

-

-

-

-

Kortsiktig konserngjeld

-

-

-

-

-

Sum kortsiktig gjeld

88

55

37

14

0

Sum gjeld

88

55

37

14

0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 093

726

617

442

192

Garantistillelser

-

-

-

-

-

Pantstillelser

-

-

-

-

-

REGNSKAPSANALYSE

2014

2013

2012

2011

2010

Totalrentabilitet i %

36,8

13,4

28,7

77,3

72,3

Resultat av driften i %

22,6

9,5

22,6

50,4

34

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i %

33,3

13,4

26,2

57,2

53,1

Likviditetsgrad

12,42

13,2

16,68

31,57

-

Egenkapitalandel i %

92

92,4

94,2

96,8

100

Gjeldsgrad

0,1

0,1

0,1

0

0

 

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert fredag 4. september 2015

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Lykke ligger ikke i selve lykken, men i strevet etter å bli lykkelig. Fjodor Dostojevskij