Tips andre om denne siden
Sponsorer

RESULTATREGNSKAP

2014

2013

2012

2011

2010

Valutakode

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

Sum salgsinntekter

0

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 429

934

672

486

300

Sum driftsinntekter

1 429

934

672

486

300

Vareforbruk

0

0

0

0

0

Beholdningsendring

0

0

0

0

0

Lønnskostnader

812

482

274

70

0

Ordinære avskrivninger

0

0

0

0

0

Nedskrivning

-

-

-

-

-

Andre driftskostnader

295

363

246

171

198

Driftsresultat

323

89

152

245

102

Sum finansinntekter

12

1

1

0

0

Nedskrivning fin. anleggsmidler

-

-

-

-

-

Sum finanskostnader

0

0

0

0

0

Resultat før skatt

335

90

152

245

102

Sum skatt

0

0

0

0

0

Ordinært resultat

335

90

152

245

102

Ekstraordinære inntekter

-

-

-

-

-

Ekstraordinære kostnader

-

-

-

-

-

Skatt ekstraordinært

0

0

0

0

0

Årsresultat

335

90

152

245

102

Utbytte

-

-

-

-

-

Konsernbidrag

-

-

-

-

-

BALANSEREGNSKAP

2014

2013

2012

2011

2010

Valutakode

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

Goodwill

-

-

-

-

-

Sum anleggsmidler

0

0

0

0

0

Tomter, bygninger og annen fast eiend

-

-

-

-

-

Maskiner/anlegg/biler

-

-

-

-

-

Driftsløsøre/ inventar/ verktøy

-

-

-

-

-

Sum varige driftsmidler

0

0

0

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

Sum varelager

0

0

0

0

0

Kundefordringer

-

0

2

-

-

Sum fordringer

6

6

7

0

0

Sum investeringer

0

0

0

0

0

Kasse/Bank/Post

1 087

720

610

442

192

Sum omløpsmidler

1 093

726

617

442

192

Sum eiendeler

1 093

726

617

442

192

Aksje/selskapskapital

-

-

-

-

-

Sum innskutt egenkapital

0

0

0

0

0

Sum opptjent egenkapital

1 006

671

581

428

192

Sum egenkapital

1 006

671

581

428

192

Sum avsetninger til forpliktelser

0

0

0

0

0

Pant/gjeld til kredittinstitusjoner

-

-

-

-

-

Langsiktig konserngjeld

-

-

-

-

-

Ansvarlig lån

-

-

-

-

-

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

0

Leverandør gjeld

0

10

-

-

-

Skyldig offentlige avgifter

9

45

37

-

-

Utbytte

-

-

-

-

-

Kortsiktig konserngjeld

-

-

-

-

-

Sum kortsiktig gjeld

88

55

37

14

0

Sum gjeld

88

55

37

14

0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 093

726

617

442

192

Garantistillelser

-

-

-

-

-

Pantstillelser

-

-

-

-

-

REGNSKAPSANALYSE

2014

2013

2012

2011

2010

Totalrentabilitet i %

36,8

13,4

28,7

77,3

72,3

Resultat av driften i %

22,6

9,5

22,6

50,4

34

Egenkapitalens rentabilitet før skatt i %

33,3

13,4

26,2

57,2

53,1

Likviditetsgrad

12,42

13,2

16,68

31,57

-

Egenkapitalandel i %

92

92,4

94,2

96,8

100

Gjeldsgrad

0,1

0,1

0,1

0

0

 

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert fredag 4. september 2015

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Svært få vennskap ville bestå hvis hver eneste visste hva hans venn sier om ham i hans fravær, selv om vi bare regner med det vennen sier med full sannhet og full sinnsro. Blaise Pascal