Hurra for kjærligheten!

Vi lager din drømmevielse

Lag din egen personlige seremoni sammen med oss

Hvert par er unike og har sine egne drømmer og tanker om den perfekte seremoni. Vi tilbyr frihet til å utforme vielsen selv!

Noen ønsker en tradisjonell seremoni med hvit brud, blomster og høytid. Andre ønsker å bli viet på havets bunn i dykkerdrakt, eller svevende i fallskjerm, eller foran et leirbål med familie og venner. Noen har også med seg tradisjoner fra andre land, kulturer eller religioner som skal få plass i seremonien.

En vielse gjennom Hufo gir deg frihet til å være med å forme seremonien slik du selv ønsker. Hufos livssynsnøytrale rammer bygger på likeverd og humanisme, med rom for stor variasjon.

Alle vigslere i Hufo har vigselsrett etter norsk lov. De vil bistå med det formelle rundt ekteskapsinngåelsen.

Vi vier alle, men prioriterer våre medlemmer. Derfor må man være medlem for å kunne sende inn forespørsel om seremonidato tidligere enn 90 dager før ønsket seremonidato.

Om man er ordinær medlem eller støttemedlem spiller ingen rolle, medlem er medlem, og det kan du bli HER.

Vi har stor pågang og anbefaler deg å være tidlig ute med forespørselen!

Har du spørsmål om vielse? Se seksjonen Spørsmål & Svar nederst på denne siden eller ta kontakt på epost: postmottak@hufo.no.

De formelle krav som må på plass før en vielse

Hufos vielse dekker de samme formelle krav som andre vielser i for eksempel Kirken eller på Tinghuset.

Vi følger Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Det er brudeparets ansvar at alle nødvendige papirer fremskaffes og leveres vigsler senest 14 dager før vielsen.

 • Forloverne fyller ut Forlovererklæring dere fyller ut hver deres Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene.
 • Samtlige erklæringer sendes folkeregisteret.
 • Når folkeregisteret finner at alt er i orden, så vil dere motta en «Prøvingsattest». Husk å sende den til vigslers private adresse.
 • Etter selve seremonidagen overleverer/sender vigsler en midlertidig vigselsattest til brudeparet.
 • Vigsler sender melding om vigsel til prøvingsmyndigheten. Prøvingsmyndigheten sender endelig vigselsattest til dere.
 • Hos skatteetaten finner dere all nødvendig informasjon om den formelle prosessen.

Forespørsel om seremonidato

Vielse – Spørsmål & Svar!

Dere bestemmer tidspunkt. Kontakt oss for å sjekke muligheter.

 

Seremoniavgiften når begge parter er medlemmer er NOK 2000,-,  når én part er medlem NOK 3000,- og for ikke-medlemmer NOK 4000,-

Bestiller må også dekke reisekostnad for vigsler. Kilometersatsen er i samsvar med Statens reiseregulativ.

Sekretariatet sender ut faktura på mail i etterkant av vielsen.

Dere bestemmer selvsagt selv hvor lenge selve vielsen og bryllupet skal vare. Den formelle vielsen tar 15-20 minutter, hvis ikke noe spesielt er avtalt.

 

Få av våre seremonier er like  – og vi er stolt av at vi kan skreddersy hver vielse til å passe akkurat deg og din utkårede!

Mange er forøvrig spente på hvordan en humanistisk seremoni kan gjennomføres og under finner dere derfor et forslag til oppsett. Husk at kun vigselsteksten er obligatorisk.

Når man får tildelt en seremonileder fra oss så vil du få mer informasjon og hun/han vil veilede deg med alt du kan trenge av informasjon.

Standardforslag:

 1. Musikkinnslag, inngang
 2. Seremonileders velkomsttale
 3. Kulturelt innslag
 4. Obligatorisk vigselstekst
 5. Parets løfter til hverandre
 6. Ringseremoni aktiv eller passiv
 7. Underskriving av vigselsattest
 8. Erklæring av ektefolk
 9. Musikkinnslag, utgang

Hos oss er det kjærligheten og paret som står i sentrum, ikke vår organisasjon. Det er forøvrig viktig for oss å formidle det humanistiske verdigrunnlag og vi har derfor vi laget denne korte teksten som vi ønsker at alle våre vigslere skal begynne en vielse med. Den er som følger, med «Ola» og «Kari» som eksempel:

“Kjære alle sammen! Velkommen til «Ola» og «Karis» vielse. Takk for at dere er her for å ta del i denne vakre begivenheten. Mitt navn er [seremonileders navn], jeg kommer fra Hufo og har fått æren av å være «Ola» og «Karis» vigsler. Det er vi veldig takknemlig for. Denne markeringen er starten på et ekteskap som skal fylles av kjærlighet, respekt og omtanke. Et ekteskap av to personer med ulike erfaringer som skal forenes til en ny familie. Denne dagen skal være startskuddet for den nye familien, og måtte dere få en fantastisk dag. Hufo er et humanistisk livssynssamfunn tuftet på toleranse, solidaritet og likeverd. Når vi får lov til å vie «Kari» og «Ola» gjør vi det i respekt for Kari og Olas kjærlighet og liv. Denne vielsen er derfor i deres ånd og med det – i humanismens ånd».

Den obligatoriske vigselsteksten er en tekst som våre seremoniledere er lovpålagt å fremsi som en del av ekteskapsinngåelsen. Selve teksten kan ikke endres, men man kan ta pauser i fremføringen til fordel for andre innslag som dikt, sang eller lignende.

Den obligatoriske vigselsteksten kommer som regel etter seremonileders velkomsttale.

Norsk versjon:

Kjære brudepar,

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Det er en stor og viktig begivenhet når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og motgang.

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:

Jeg spør deg først (brudens navn/part 1, den yngste): Vil du ha (brudgommens navn/part 2, den eldste), som står ved din side til din ektefelle?

Så spør jeg deg (brudgommens navn/part 2, den eldste): Vil du ha (brudens navn/part 1, den yngste), som står ved din side til din ektefelle?

Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

 

Nynorsk versjon:

Kjære brurepar,

De er komne hit i dag for å bli vigde til ektepar. Det er ei stor og viktig hending at to menneske vel å leva saman i ekteskap. Når de går inn i ekteskapet, lovar de kvarandre samhald og støtte i alle livsens tilhøve, både i medgang og i motgang.

Ekteskapet ber i seg at de lovar kvarandre kjærleik og truskap. Det krev at de set dykk høge mål for samlivet, og at de har ærleg vilje i dag og i tida som ligg framfor dykk, til å strekkja dykk mot desse måla. Det er denne lovnaden de gjev kvarandre her i dag.

Når de gifter dykk, blir de ei eining, men de kjem framleis til å vera to sjølvstendige og jamstelte menneske. Det er ingen motsetnad mellom kjærleik og samhald på den eine sida, og fridom og sjølvstende på den andre. Kjærleik er og å syna vørdnad for kvarandre.

Det er ein rett eg har, men samstundes ei plikt som ligg på meg etter lova, at eg no skal leggja dykk to alvorleg på hjarta at de skal leva etter den lovnaden som de gjev kvarandre her.

Og no:

Spør eg deg fyrst, (bruras namn/part 1, den yngste):
Vil du ha (brudgomens namn/part 2, den eldste), som står ved sida di, til ektemake?

Så spør eg deg, (brudgomens namn/part 2, den eldste):
Vil du ha (bruras namn/part 1, den yngste), som står ved sida di, til ektemake?

Sidan de no – med vitne til stades – har lova kvarandre å leva saman i ekteskap, sannar eg at de er rette ektefolk.

 

Ja, det kan den – så fremt vi har en ledig seremonileder som er komfortabel med å lese tekst på ønsket språk. Dette kan det ytres ønske om i forespørselen.

Engelsk versjon:

Dear bridal couple,

You have come here today to be married. It’s a great and important event when two people choose to live together in matrimony. By getting married, you promise to support each other through all of life’s aspects, both in prosperity and adversity.

Marriage requires that you promise each other love and faithfulness. It demands of you to have high expectations for your relationship and at the same time it demands your sincere will to strive to reach those expectations today and in the future. This is what you are promising each other today.

By entering into marriage, you will become one, but at the same continue to be two independent and equal people. There is no opposition between love and togetherness on the one hand and freedom and independence on the other. Love is also showing respect for each other.

It’s a right I have, but also a duty put upon me by the governing laws, to instill in you the seriousness of the vow you are about to commit to.

And now:

I Ask you first (bride’s name/part 1, the youngest): Do you want (groom’s name/part 2, the eldest) standing by your side to be your spouse?

And now I ask you (groom’s name/part 2, the eldest): Do you want (bride’s name/part 1, the youngest) standing by your side to be your spouse?

In the presence of witnesses, you have promised each other to live as a married couple. I hereby declare you to be lawfully married.

Fransk versjon:

Chers Futurs Epoux,

Vous vous présentez devant moi aujourd’hui pour être unis par les liens du mariage. C’est un événement sérieux et important pour deux individus de choisir de vivre ensemble dans le mariage. En vous unissant par les liens matrimoniaux, vous vous promettez mutuellement union et assistance pour le meilleur et pour le pire.

Le mariage implique une promesse d’amour et de fidélité. Elle suppose que vous vous fixiez de grandes ambitions pour votre vie commune et que vous ayez la volonté sincère de les atteindre, aujourd’hui et dans le futur. Voilà ce que vous vous promettez aujourd’hui.

En vous unissant par les liens du mariage, vous formez une entité tout en demeurant aussi deux individus indépendants et égaux. Il n’existe pas de contradiction entre l’amour et l’union d’un côté et la liberté et l’indépendance de l’autre. L’amour, c’est aussi se respecter mutuellement.

Selon la loi, il est de mon droit mais aussi de mon devoir de vous recommander instamment de tenir la promesse que vous vous faites aujourd’hui.

(Vigsleren sier til bruden – L’officier de l’état s’adresse à la mariée)

Je vous demande donc d’abord, (det fulle navnet på bruden – les nom et prénoms de la mariée), voulez-vous prendre pour époux (det fulle navnet på brudgommen – les nom et prénoms du marié), ici présent?

(Når bruden har svart ja, sier vigsleren til mannen): (Lorsque la mariée a dit oui, l’officier de l’état s’adresse au marié):

Je vous demande maintenant, (det fulle navnet på brudgommen – les nom et prénoms du marié), voulez-vous prendre pour épouse (det fulle navnet på bruden – les nom et prénoms de la mariée), ici présente?

(Når brudgommen har sagt ja sier vigsleren): (Lorsque le marié a dit oui, l’officier de l’état dit):

Puisque vous avez promis – en présence de témoins – de vivre ensemble, je vous déclare donc unis par les liens du mariage.

Tysk versjon:

Liebes Brautpaar,

Sie sind heute hier zusammengekommen, um miteinander den Bund für das Leben zu schließen. Es ist eine großartige und wichtige Begebenheit, wenn zwei Menschen sich entscheiden, gemeinsam als Ehepaar durch das Leben zu gehen. Mit der Eheschließung geloben Sie, in allen Lebenslagen – in guten wie in schlechten Zeiten – sich gegenseitig zusammenzuhalten und zu stützen.

Die Eheschließung beinhaltet auch sich gegenseitig ewige Liebe und Treue zu versprechen. Dieses Versprechen verlangt nach hohen Zielen für das Zusammenleben. Es erfordert Ihren aufrichtigen Willen nach diesen Zielen zu streben, heute und für die Zukunft. Dies ist es, das Sie einander heute versprechen.

Durch die Trauung werden Sie zu einer Einheit; Sie sind aber weiterhin zwei selbständige, gleichberechtigte Individien. Liebe und Zusammenhalt einerseits, Freiheit und Selbständigkeit anderseits sind keine Gegensätze. Zu lieben beinhaltet auch den Partner zu respektieren.

Mir ist das Recht zu Teil, es ist ebenso per Gesetz meine Pflicht, Ihnen ernsthaft ans Herz zu legen, zu leben nach dem Versprechen, das Sie sich heute geben.

Und jetzt:

frage ich zunächst Sie, (det fulle navnet på bruden / voller Name der Braut): Wollen Sie mit (det fulle navnet på brudgommen / voller Name des Bräutigams), der an Ihrer Seite steht, die Ehe eingehen?

(Når bruden har svart ja, sier vigsleren til mannen / Wenn die Braut mit ‘Ja’ geantwortet hat, wendet sich der Standesbeamte/die Standesbeamtin an den Bräutigam):

Und nun frage ich Sie, (det fulle navnet på brudgommen / voller Name des Bräutigams): Wollen Sie mit  (det fulle navnet på bruden / voller Name der Braut), die an Ihrer Seite steht, die Ehe eingehen?

(Når brudgommen har sagt ja, sier vigsleren / Wenn der Bräutigam mit ‘Ja’ geantwortet hat, sagt der Standesbeamte/die Standesbeamtin):

Nachdem Sie jetzt – in Gegenwart der Trauzeugen – einander versprochen haben, in der Ehe zusammenzuleben, erkläre ich Sie nun mehr als rechtmäßige Eheleute.

 

Alle som vil gifte seg i Norge må ha lovlig opphold i landet.

Når formålet med oppholdet i Norge er å gifte seg, kan man søke om «forlovedetillatelse». «Forlovedetillatelse» er en midlertidig oppholdstillatelse på seks måneder. Søknaden må som hovedregel sendes fra søkerens hjemland.

Utenlandske statsborgere må på lik linje med norske statsborgere fylle ut «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene» (Q-150). I tillegg skal forlovere eller vitner fylle ut «Forlovererklæring» (Q-151).

Utenlandske statsborgere må i tillegg ha «Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett». Denne attesten får man fra myndighetene i hjemlandet, og den skal vise at det ikke er noe som hindrer en fra å gifte seg i Norge. På engelsk heter attesten «Certificate of no impediment to marriage». Samtlige skjema skal leveres til folkeregisteret/skattekontoret i Norge.

Ja. Vi dekker hele landet, også Svalbard.

 

En presentasjon av våre flotte seremoniledere og hvor i landet de befinner seg finner du HER.

Ja, og det er veldig fint om dere får kontakt i god tid.

 

Han eller hun stiller i pent og nøytralt antrekk. Dersom ønskelig, kan vigsleren stille i mørk kappe.

Ja, selvsagt, det gjør vi gjerne.

Nei, vi har kapasitet og myndighet til det.

 

Nei, det kan vi dessverre ikke.

Ja selvsagt. Med glede og velkommen skal dere være!

Før ekteskap inngås, skal det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylte. Dette er en kontroll bl.a. av at de som skal gifte seg er de som de utgir seg for å være, at de er over 18 år, og at de ikke er gift fra før. Det er folkeregisteret/likningskontoret som utsteder slik attest. Attesten er gyldig i 4 måneder. Dette vigselsdokumentet skal sendes til vigsler i god tid før vielsen.

Folkeregisteret utsteder vigselsattest når de har mottatt melding om vigselen fra oss. Brudefolkene kan inntil dette få en midlertidig vigselsattest av vigsler.

Dere vil få tilsendt en faktura.