Tips andre om denne siden
Sponsorer
Vedtekter (vedtatt 2. april 2016) ( .pdf )

1 NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er Humanistforbundet. Regionslagenes navn er Humanistforbundet - [navn på region], slik det følger av 4.6.
Humanistforbundets formål er å bidra til å fremme frihet, solidaritet og likeverd, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.
Forbundet er et uavhengig livssynssamfunn bygget på humanistiske verdier og er et kostnadsfritt tilbud for alle humanister.

2 VIRKSOMHET

Humanistforbundet arbeider for å fremme humanistiske verdier som samhold og toleranse, likeverd og rettigheter ved hjelp av kunnskapsspredning og dialog.
Humanistforbundet arbeider for å fremme humanistiske verdier gjennom å tilby seremonier tilpasset enkeltindividets behov.

3 MEDLEMSKAP

Bare enkeltpersoner kan være medlemmer av Humanistforbundet.
I henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25, stilles det krav om at medlemmet må være norsk statsborger eller bosatt i Norge, og ikke være medlem i Den norske kirke eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn.
Det stilles ingen økonomiske forpliktelser knyttet til medlemskap.

4 ORGANISASJONSSTRUKTUR

4.1 HUMANISTFORBUNDETS FORMELLE ORGANER
Humanistforbundets formelle organer er Landsmøtet og Sentralstyret.
Et organisasjonsledd kan delegere myndighet til et underordnet organ, herunder en ad-hoc-opprettet arbeidsgruppe. Ansvaret forblir i det leddet som har foretatt delegeringen. Delegasjonen gjelder for den tidsperioden som er angitt, eller til den er tilbakekalt.
Et organisasjonsledd har rett til å gripe inn overfor vedtak i underordnede ledd dersom disse er i strid med overordnede vedtak. Et organisasjonsledd kan ikke overprøve vedtak i et overordnet ledd.

4.2 LANDSMØTET

4.2.1 LANDSMØTETS MYNDIGHET
Landsmøtet er Humanistforbundets øverste myndighet og gjennomføres hvert år innen 30. april.
Landsmøtet skal godkjenne Humanistforbundets årsberetning og regnskap. Landsmøtet behandler ellers saker nevnt i innkallingen.
Landsmøtet velger Sentralstyre og revisor. Sentralstyrets leder velges ved særskilt valg.
Alle valg skal avgjøres ved simpelt flertall. Dersom det er foreslått flere kandidater kan det foretas skriftlige valg om Landsmøtet ønsker dette.

4.2.2 DELEGATER TIL LANDSMØTET
Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved Landsmøtet.

4.2.3 INNKALLING TIL OG FORSLAGSRETT TIL LANDSMØTET
Innkalling til Landsmøtet skjer senest åtte uker før Landsmøtet.
Alle medlemmer, sentralstyret og administrasjonen ved daglig leder har forslagsrett til Landsmøtet
Forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet, skal være mottatt av Sentralstyret seks uker før Landsmøtet avholdes. Øvrige forslag skal være mottatt av Sentralstyret fire uker før Landsmøtet.
Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

4.2.4 BUDSJETT, STRATEGIPLAN OG ARBEIDSPLAN
Landsmøtet behandler budsjettet som en orienteringssak på Landsmøtet.
Strategiplan for Humanistforbundets langsiktige virksomhet behandles på Landsmøtet hvert fjerde år.
Humanistforbundets arbeidsplan for den årlige virksomheten behandles på Landsmøtet hvert år.

4.2.5 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET
Styrets leder skal sørge for at det føres protokoll fra Landsmøtet, og utpeker referent ved åpningen av Landsmøtet samt en av de tilstedeværende til å medundertegne protokollen.
Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmene, etter skriftlig forespørsel.

4.2.6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte holdes når Sentralstyret eller minst halvparten av delegatene til Landsmøtet krever det.

4.3 SENTRALSTYRET

4.3.1 SENTRALSTYRETS MYNDIGHET
Sentralstyret er Humanistforbundets øverste myndighet mellom Landsmøtene. Sentralstyret er underlagt Landsmøtets myndighet, og skal sørge for å gjennomføre Landsmøtets vedtak.
Sentralstyret innkaller til Landsmøtet hvert år.
Sentralstyret skal for øvrig ivareta Humanistforbundets interesser, i tråd med Humanistforbundets vedtekter og formål.

4.3.2 VALG OG VALGBARHET FOR SENTRALSTYRETS MEDLEMMER
Sentralstyrets medlemmer velges av Landsmøtet for to år av gangen, men 3 av Sentralstyrets medlemmer er på valg ved hvert Landsmøte. Alle medlemmer av Humanistforbundet er valgbare til Landsstyret.
Sentralstyret skal bestå av minimum fem medlemmer og to varamedlemmer, og det skal tilstrebes jevn kjønnsfordeling.
Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

4.3.3 INNKALLING TIL OG FORSLAGSRETT TIL SENTRALSTYRET
Sentralstyret skal møtes minst fire ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov eller ekstraordinært når styreleder eller minst to av styremedlemmene krever det.
Humanistforbundets daglige leder har forslagsrett til Sentralstyret.

4.3.4 VEDTAK I SENTRALSTYRET
Vedtak i Sentralstyret fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtak om eksklusjon av medlemmer, som krever to tredjedels flertall blant de avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

4.3.5 STYRETS ÅRSBERETNING
Styret skal senest åtte uker før Landsmøtet avgi en beretning med opplysninger om arten av virksomheten, utviklingen og resultatet av foreningens hovedaktiviteter gjennom det foregående året.
Årsberetningen skal være tilgjengelig for alle medlemmene, etter skriftlig forespørsel.

4.4 SIGNATURRETT
Sentralstyrets leder har signaturrett alene
Sentralstyret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggender til administrasjonen ved daglig leder.
Daglig leder tildeles prokura. Sentralstyret kan fastsette en beløpsgrense for prokura.
Lokalavdelingens styre innehar lokalavdelingens signaturrett.

4.5 VALGKOMITÉ
Landsmøtet velger en valgkomité bestående av tre medlemmer, med en særskilt valgt leder. Medlemmene innehar vervet for to år av gangen.
Valgkomitéen innstiller til valg av medlemmer i Sentralstyret.

4.6 REGIONER OG LOKAL TILKNYTNING
Alle medlemmer tilhører regionene der de er registrert i Folkeregisteret: Nord- og Midt-Norge (Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag), Region Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), Region Øst (Hedmark, Oppland, Østfold og Buskerud), Region Sør (Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold), Region Oslo og Akershus.
Hver region kan opprette ett eller flere lokallag for sine medlemmer, i tråd med Humanistforbundets vedtekter for lokallag.

5 VEDTEKTER OG VEDTEKTSENDRINGER
Landsmøtet fastsetter vedtekter for lokallag, jf. punkt 4.6.
Endringer i Humanistforbundets vedtekter kan vedtas på landsmøtet med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget.

6 OPPLØSNING
Eventuell oppløsning av Humanistforbundet kan vedtas på Landsmøtet med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Vedtaket må deretter bekreftes av et ordinært landsmøte ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke og avholdne stemmer teller ikke i stemmegrunnlaget.
I tilfelle oppløsning, skal Humanistforbundets netto formue stilles til disposisjon for et humanistisk formål etter Landsmøtets vedtak.

 

© HUFO 2017   -   Sist oppdatert søndag 17. april 2016

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Bistandsarbeid
HUFO har Norges beste bistandsmodell! Alle gaver går direkte og uavkortet til formålet.

Vi har sørget for rent vann til noen av verdens fattigste.

Gavekonto 6097 07 00016
eller benytt betalingskort

HUFO
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel. Knut Hamsun