Tips andre om denne siden
Sponsorer
Vedtekter (vedtatt 25. mars 2017) ( .pdf )

1 NAVN OG FORMÅL

1.1 NAVN
Organisasjonens navn er Humanistforbundet, kalt HUFO.

1.2 FORMÅL
HUFOs formål er å være et humanistisk livssynsamfunn. HUFO skal fremme humanistiske verdier som frihet, solidaritet, samhold, toleranse og likeverd i tråd med menneskerettighetene. HUFO er en politisk uavhengig livssynsorganisasjon. HUFO tilbyr sosiale og tematiske møteplasser og seremonier tilpasset enkeltindividets behov.

2 MEDLEMSKAP

2.1 VANLIG MEDLEMSKAP
Vanlig medlemskap tilbys enkeltpersoner, som ikke er medlem i Den Norske Kirke eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn. Det stilles ingen økonomiske forpliktelser knyttet til vanlig medlemskap.

2.2 STØTTEMEDLEMSKAP
Støttemedlemskap tilbys enkeltpersoner som er medlemmer av annet tro- eller livssynsamfunn, inkludert medlemmer av Den Norske Kirke. Støttemedlemmer betaler medlemskontingent. Støttemedlemskap tilbys også bedrifter og organisasjoner. Egne økonomiske avtaler fastsettes for disse.

3 ORGANISASJONSSTRUKTUR

3.1 FORMELLE ORGANER
Organisasjonens formelle organer er Landsmøtet og Styret.
Landsmøtet kan delegere myndighet til Styret. Delegasjonen gjelder for den tidsperioden som er angitt, eller til den er tilbakekalt.

3.2 LANDSMØTET

3.2.1 LANDSMØTETS MYNDIGHET

Landsmøtet er HUFOs øverste myndighet og gjennomføres hvert år innen 30. april.
Landsmøtet skal godkjenne beretning og regnskap. Beretningen er styrets rapport til Landsmøtet og skal inneholde en rapportering om organisasjonens arbeid i forhold til vedtatt arbeidsplan i det foregående året. Beretningen skal være tilgjengelig på HUFOs hjemmeside.
Landsmøtet behandler budsjettet og arbeidsplan for inneværende år som orienteringssak. Landsmøtet vedtar strategiplan for den langsiktige virksomheten.

3.2.2 VALG
Landsmøtet velger et styre på minimum 5 medlemmer og to varamedlemmer for to år av gangen. Alle myndige medlemmer definert i punkt 2.1 og 2.2 er valgbare til Styret.
Styrets leder velges ved særskilt valg. Landsmøtet delegerer til Styret å konstituere nestleder og økonomiansvarlig. Landsmøtet velger revisor.
Landsmøtet velger en valgkomité bestående av tre medlemmer, med en særskilt valgt leder. Medlemmene innehar vervet for to år av gangen. Valgkomitéen innstiller til valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite.
Landsmøtets ordinære saker, inkludert valg, besluttes ved simpelt flertall.

3.2.3 DELEGATER TIL LANDSMØTET
Alle medlemmer definert i punkt 2.1 og 2.2 som er innmeldt tidligere enn 6 måneder før Landsmøtet, har møte- og stemmerett. Innkalling til og forslagsrett til Landsmøtet
Innkalling til Landsmøtet skjer senest åtte uker før Landsmøtet. Sakspapirer fra Styret til Landsmøtet skal normalt sendes ut senest fire uker før Landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være mottatt Styret senest seks uker før Landsmøtet, og senest sendes ut til delegatene fire uker før Landsmøtet.

3.2.4 INNKALLING TIL OG FORSLAGSRETT TIL LANDSMØTET
Innkalling til Landsmøtet skjer senest åtte uker før Landsmøtet. Sakspapirer fra Styret til Landsmøtet skal normalt sendes ut senest fire uker før Landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være mottatt Styret senest seks uker før Landsmøtet, og senest sendes ut til delegatene fire uker før Landsmøtet.
Alle medlemmer definert i punkt 2.1 og 2.2 har forslagsrett til Landsmøtet.

3.2.5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret krever det. Ekstraordinært landsmøte kan også besluttes på et ordinært landsmøte hvis minst halvparten av delegatene krever det.

3.2.6 FORRETNINGSORDEN PÅ LANDSMØTET
Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden.
Det skal føres referat fra Landsmøtet. Landsmøtet skal ved åpningen velge referent samt en av de tilstedeværende til å medundertegne referatet. Referatet skal være åpent tilgjengelig på HUFOs hjemmesider en uke etter Landsmøtet.

3.3 STYRET

3.3.1 STYRETS MYNDIGHET
Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom landsmøtene. Styret skal gjennomføre Landsmøtets vedtak, samt ivareta organisasjonens interesser, i tråd med vedtekter, formål og planer.
Styret ansetter generalsekretær. Styrets leder har arbeidsgiveransvar for generalsekretær.

3.3.2 INNKALLING TIL OG FORSLAGSRETT TIL STYRET
Styret møtes minst fire ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov når styreleder eller minst to av styremedlemmer krever det.
Generalsekretær har forslagsrett til Styret.

3.3.3 VEDTAK I STYRET
Styret vedtar selv sin forretningsorden.
Styret er vedtaksdyktig med minst fire stemmeberettigede. Vedtak i Styret fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

3.3.4 ØKONOMIANSVAR
Generalsekretær har signaturrett og prokura. Styrets økonomiansvarlig tildeles prokura. Styret skal fastsette en beløpsgrense for prokura.

4 VEDTEKTSENDRINGER

4.1 ENDRINGER I VEDTEKTER
Endring i vedtekter kan vedtas på Landsmøtet med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget.

5 OPPLØSNING

5.1 OPPLØSNING AV HUFO
Eventuell oppløsning av HUFO må besluttes av to separate landsmøter. En anbefaling om oppløsning vedtas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Vedtaket må deretter bekreftes med to tredjedels flertall i et ordinært eller ekstraordinært landsmøte minimum 3 måneder senere. Blanke og avholdne stemmer teller ikke i stemmegrunnlaget.
I tilfelle oppløsning, skal HUFOs netto formue stilles til disposisjon for et formål etter Landsmøtets vedtak.

 

© Hufo 2017   -   Sist oppdatert søndag 2. april 2017

Humanisme
Humanisme er nestekjærlighet. Humanisme handler om inkludering og toleranse.

Hufo er Norges eneste organisasjon for alle humanister.

Uansett om du er ikke-religiøs eller religiøs humanist, så arbeider vi for dine interesser og rettigheter.

Medlemmer
Det kreves tid og ressurser for å nå frem bredt og effektivt. Vi ønsker å knytte til oss flere støttespillere. Vi håper du vil sette av litt tid til å bli bedre kjent med vårt arbeid, og at du vil støtte oss.
Hufo
Post og besøk:
Møllergata 24, 0179 Oslo

Telefon man-fre 09.00-15.30:
+47 21 89 99 10

Org.nr. 985 345 619
Vennskap er én sjel i to legemer. Aristoteles